افزودنیهای آرایشی و بهداشتی

              

پلی کواترنیوم 7 و 10 (polyquaternium)             ستیل الکل(Cetyl Alcohol)

      

ستواستئاریل الکل (Cetostrearyl Alcohol)   ستئارات (Ceteareth)