افزودنیهای آرایشی و بهداشتی

پلی کواترنیوم 7 و 10 (polyquaternium)        

      

ستیل الکل(Cetyl Alcohol)

ستواستئاریل الکل (Cetostrearyl Alcohol)       

ستئارات (Ceteareth)

فرم نظرسنجی و سفارش