مواد اولیه آرایشی

پلی کواترنیوم 7 و 10 (polyquaternium) 

ستیل الکل(CetylAlcohol)

ستواستئاریل الکل (Cetostrearyl Alcohol)   

    ستئـــــــــــارات (Ceteareth)

 

            

فرم نظرسنجی و سفارش