مواد اولیه آرایشی

   

پلی کواترنیوم 7 و 10 (polyquaternium)          ستیل الکل(CetylAlcohol)

 

     

ستواستئاریل الکل (Cetostrearyl Alcohol)                ستئارات (Ceteareth)

فرم نظرسنجی و سفارش