مواد اولیه آرایشی و بهداشتی

   

پلی کواترنیوم 7 و 10 (polyquaternium)          ستیل الکل(CetylAlcohol)

 

     

ستواستئاریل الکل (Cetostrearyl Alcohol)   ستئارات (Ceteareth)